ReCalibur

Projekt ReCalibur vznikol ako snaha o riešenie následkov pandémie covid-19 a neustále zvyšujúcej sa potreby pracovať s mládežou a inovovať túto oblasť vzdelávania.

Cieľom projektu ReCalibur – nástroje na podporenie kreativity v práci s mládežou je preskúmať súčasnú rolu práce s mládežou pri podpore pocitu vzájomnej spolupatričnosti s komunitami a prírodou.

To všetko s cieľom zvýšiť u mladých ľudí pocit spolupatričnosti, blahobytu, odolnosti a zodpovednosti voči biosfére ako celku a identifikovať v týchto obnovených interakciách prostriedky, motiváciu, nástroje a pozitívny pohľad na dosiahnutie svojich cieľov aj cieľov ich komunity, vyjadrené prostredníctvom kreatívneho umenia.

ReCalibur prináša online prostredie, ktoré bude obsahovať:
1

Výskum

ako vedecký prístup predchádzajúci tvorbe návrhov metodológií a prístupov
2

Súbor vzdelávacích nástrojov

na podporu kreativity prostredníctvom zapojenia komunity a opätovného spojenia s prírodou
3

Kolektívnu galériu

kurátorských zdrojov, ako aj kolektívneho storytellingu

Udalosti

 • 1 tréningový kurz, počas ktorého budeme skúmať nástroje na zapojenie komunity
 • 1 tréningový kurz, počas ktorého budeme skúmať nástroje zamerané na prírodu a outdoorové aktivity
 • 10 testovacích skupín
 • 10 lokálnych aktivít na uvedenie nástrojov do praxe
 • 5 multiplikačných podujatí –⁠ workshopov zameraných na komunitnú kreativitu
 • 5 multiplikačných podujatí –⁠ workshopov neformálneho vzdelávania spojených s prírodou
 • 5 medzinárodných webinárov
 • 4 nadnárodné partnerské stretnutia

Naše ciele

 • skúmať princípy a prístupy ekopsychológie
 • skúmať, prispôsobovať a vytvárať prístupy a nástroje neformálneho vzdelávania pre pracovníkov s mládežou, školiteľov, facilitátorov, koučov a vychovávateľov
 • demonštrovať relevantnosť a dôkazy tohto obnoveného prístupu k práci s mládežou
 • vytvárať nový prístup a s ním súvisiace nástroje v kontexte medzinárodnej aj lokálnej práci s mládežou
 • zhromaždiť všetky výstupy, výsledky a produkty tohto projektu do interaktívneho online prostredia  kampane na sociálnych médiách s cieľom predviesť výhody tohto prístupu a zvýšiť povedomie o potrebách mládeže, ktoré vyplynuli z pandémie covid-19, ako aj naše navrhované riešenie

Dlhodobé dopady

 • princípy a prístupy ekopsychológie so zameraním na kreativitu sú preskúmané, prototypované a overené pre prácu s pládežou
 • nový prístup a metodika sa propagujú a šíria
 • práca s mládežou je inovovaná a má k dispozícii viac nástrojov aj prístupov
 • posilnili sa úloha, vplyvy aj uznanie práce s mládežou a neformálneho vzdelávania
 • posilnila sa kreativita, blahobyt a začlenenie u mladých ľudí aj v komunitách
 • kreativita, kreatívny priemysel, komunitný život a ekologické prostredie sú viac oceňované
 • kvalita tvorivých prejavov zvyšuje pocit spolupatričnosti ku komunite a biosfére a obohacuje miestne kultúrne dedičstvo
 • občianska spoločnosť sa posilnila
ReCalibur tvoria organizácie z piatich krajín
zo Slovenska
z Rakúska
z Estónska
z Dánska
z Talianska

ReCalibur – nástroje na podporenie kreativity v práci s mládežou je Erasmus+ KA2 projekt strategického partnerstva v oblasti inovácií. Projekt je podporovaný Európskou Úniou, programom Erasmus+ a Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže.

SK