Pillars of Empowerment

Medzinárodný projekt, Erasmus+
2022

EduEra už od svojho vzniku pracuje s témou leadershipu a podpory mladých ľudí v lokálnych komunitách. Kedysi veľmi dávno sa skupina zanietených jednotlivcov spojila so spoločnou víziou: umožniť mladým ľuďom stať sa lídrami vo svojich komunitách. Vedeli však, že na dosiahnutie tohto cieľa budú musieť vybaviť novú generáciu pracovníkov s mládežou zručnosťami, znalosťami a sebadôverou, aby mohli viesť túto úlohu.

Leadership, vodcovstvo je pojem, ktorý sa často spája s jednotlivcami, ktorí zastávajú pozície autority alebo moci v organizáciách, ale v skutočnosti je vodcovstvo oveľa viac. Vo svojom jadre je vodcovstvo o inšpirovaní a posilnení ostatných, aby dosiahli spoločný cieľ, či už na pracovisku, v komunite alebo v osobných vzťahoch. Pre mladých lídrov v komunitách mladých ľudí je rozvoj vodcovských schopností kľúčový z niekoľkých dôvodov. Nielenže im umožňuje mať pozitívny vplyv na ich komunity, ale pomáha im aj budovať si osobnú odolnosť, rozvíjať cenné životné zručnosti a pripraviť sa na budúci úspech.

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je vybavenie mladých ľudí zručnosťami, ktoré potrebujú, aby sa stali efektívnymi lídrami, dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. To je dôvod, prečo sa tím EduEry pustil do ambiciózneho projektu Pillars of Empowerment zameraného na vytvorenie 2.0 mládežníckych pracovníkov, lídrov komunít alebo skupín, vyzbrojených radom výkonných nástrojov a metodík navrhnutých tak, aby im pomohli rozvinúť kľúčové kompetencie a vytvoriť si osobnú cestu k dosiahnutiu ich cieľov.

Projekt bol rozdelený až do 4 častí a pozostával z dvoch rezidenčných intenzívnych 10 dňových tréningov v rakúskom Strengbergu a v Kysaku na Slovensku. Po každom stretnutí si týchto 30 pracovníkov s mládežou vyskúšalo a implementovalo metódy, ktoré sa naučili, vo vlastných komunitách z nerozvinutých oblastí. Kým prvé stretnutie v Rakúsku bolo zamerané na využitie koučingových metód, druhé stretnutie na leadership a grafickú facilitáciu. Tieto zručnosti im umožnia efektívne posilniť postavenie mladých ľudí s osobitným zameraním na posilnenie postavenia mládeže v nerozvinutých oblastiach. Poznatky, kompetencie a zručnosti poskytnuté účastníkom ich pripravili na to, aby začali tieto kompetencie okamžite využívať vo svojich profesionálnych a dobrovoľníckych rolách.  Okrem miestneho dopadu mal projekt aj európsky rozmer, ktorý umožnil účastníkom a účastníčkam identifikovať podobnosti a synergie s kolegami z ďalších európskych mládežníckych organizácií pre pracovníkov s mládežou. Identifikovaním spoločných výziev mohli účastníci rozvinúť pocit európskej spolupatričnosti a položiť základy budúcej spolupráce.

Naším cieľom bolo posilniť týchto jednotlivcov, aby sa stali skutočnými činiteľmi zmeny vo svojich vlastných komunitách, s osobitným zameraním na podporu vedenia mládeže a posilnenie ich postavenia. Dôraz projektu na grafickú facilitáciu a koučovacie metódy poskytuje inovatívny prístup k rozvoju vedenia, ktorý kladie dôraz na kreatívne riešenie problémov a efektívnu komunikáciu. Pillars of Empowerment ilustruje dôležitosť rozvoja vodcovstva pre mladých lídrov v komunitách a demonštruje, ako možno vodcovské schopnosti aplikovať na pozitívne zmeny v spoločnosti.

SK