Erasmus+ projekty

Edugame Expansion

KA2 Strategické partnerstvo, Erasmus+

Cieľom projektu Edugame Expansion je rozvíjať, prekladať, zdieľať a programovať edukačné výstupy naložené na hrách. Práve tie sú efektívnym prístupom v kontexte formálneho a neformálneho vzdelávania. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou s podporou Estónskej národnej agentúry. 

Recalibur

KA2 Strategické partnerstvo pre kreativitu, Erasmus+ (2020 - 2023)

Dlhodobý projekt zameraný na ekopsychológiu v práci s mládežou pre kolektívnu kreativitu.

Gems of Youth Work

KA2 Strategické partnerstvo, Erasmus+ (2020 - 2023)

Dlhodobý projekt zameraný na zhromažďovanie príbehov pracovníkov s mládežou, trénerov, mládežníckych organizácií a mladých ľudí.

AdultLife

KA2 Strategické partnerstvo, Erasmus+ (2020 - 2022)

Dlhodobý projekt zameraný na vzdelávanie mládeže o dospievaní a dospelosti.

Quality Measures in the European Solidarity Corps

Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2022)

Medzinárodný tréning zameraný na zlepšovanie koučovacích zručností.

DIGIBOX

Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2022)

Medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou o používaní digitálnych nástrojov a nových mediálnych kanálov.

Pillars of empowerment

Medzinárodný projekt, Erasmus+ (2022)

Medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou v oblasti koučovania a tréningových techník zameraný na budovanie kapacít.

Colours of youth work

Medzinárodný expert seminár, Erasmus+ (2019)

Medzinárodný expert seminár zameraný na zdieľanie postupov pri práci s mládežou.

COACHING: Level One

Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2019)

Medzinárodný tréning pre pracovníkov s mládežou o skupinovom koučovaní so zameraním na nezamestnanú mládež a NEET.

Spread the word!

Medzinárodná mládežnícka výmena, Erasmus+ (2019)

Medzinárodná mládežnícka výmena zameraná na budovanie a rozvoj digitálnych schopností.

Trainbow

Medzinárodný tréning, Erasmus+ (2018)

Medzinárodný tréning zameraný na to, ako navrhnúť, uľahčiť a vyhodnotiť vzdelávacie aktivity v práci s mládežou s cieľom posilniť rozmanitosť a participáciu.

Let's get cross!

Medzinárodný expert seminár, Erasmus+ (2018)

Medzinárodný expert seminár zameraný na zvyšovania vplyvu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania prostredníctvom medzisektorovej spolupráce.
SK